top of page
AVÍS LEGAL SOBRE L'ACCÉS A LA PÀGINA WEB DE REHABIL-ART

Dades identificatives

Estàs visitant la pàgina web www.rehabilart.com titularitat de Rehabil-art, amb domicili Tras lo mur, 26, baixos, Manlleu, 08560, Barcelona, España, Amb CIF nº B60705290, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 27.810, Foli 60, Full B-6124.599, inscripció 1a,(que en aquest document es diu <<el Titular>>).

Pots contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents medis:

Hospedatge web

  • Nom: Wix.com

  • Direcció: Tel Aviv-Yafo, 6350600, Israel

  • Telèfon: +1 415-639-9034

  • Correu electrònic: newsletter@i.wix.com

Usuaris

2.Aquestes condicions (Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, a partir d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

3. www.rehabilart.com proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (els continguts) a Internet que pertanyen al TITULAR o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels contingut i serveis (per exemple serveis de xat) que el TITULAR ofereix a través del seu portal i (amb caràcter informatiu però no limitatiu), a no utilitzar-los per:

  • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic

  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia al terrorisme o d’atemptat contra els drets humans

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seu proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als anteriorment mencionats

  • Intentar accedir i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges

  • Utilitzar el lloc web ni les seves informacions que hi ha continguts en ell, amb fins comercials, polítics, publicitaris i per qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

Protecció de dades

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en l’apartat de política de privacitat

 

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

5. El TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements de la mateix (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, sons, àudio, vídeo, software o textos; marques o logos, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITLAR o dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. D’acord amb l’establert en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal, inclús imprimir-los, copiar-los i guardar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

6. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis, es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el TITULAR no assumeix cap tipus de responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva    qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per la que la pàgina web servirà a els objectius de l’USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de la propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic que pugui causar danys al sistema físic de l’USUARI o de tercers. Es responsabilitat de l‘USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.

 

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que de ells en faci l’USUARI. El TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada fefaent.

 

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexió en les xarxes de telecomunicacions que irrompin el servei.

 

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per un cas fortuït o de força major .

 

Modificació d’aquest avís legal i duració

7. El TITULAR es reserva el dret a realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tan els contingut i serveis que es presentin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

8. En el cas que en www.rehabilart.com s’incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyents a un lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

Dret d’exclusió

9. El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat d’advertència prèvia, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

 

Generalitats

10. El TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

11. La relació entre el TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran en els jutjats i tribunals competents.

bottom of page